• 073 737 03 83
  • Beste prijs garantie
  • Gratis verzending vanaf € 50,-

Huurvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Down Town (nader te noemen de verhuurder) aan de huurder gedane aanbiedingen,alsmede op alle door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet,behoudens indien en voorzover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de verhuurder te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de verhuurder de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, danwel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de verhuurder.

Artikel 3: Prijzen
De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, in Euro's inclusief BTW. Prijzen zijn gebasseerd op afhaalbasis, exclusief eventuele servicekosten en borg. De borg dient contant voldaan te worden bij het ophalen, dan wel afleveren van producten.

Artikel 3.1: Borg
Op gehuurde producten kan een borg van toepassing zijn. De hoogte van de borg wordt vermeld bij de producten. De borg dient contant worden voldaan door de huurder. De borg wordt bij inlevering terug gegeven, mits alle producten in de juiste staat worden geretourneerd door de huurder.

Artikel 4: Annulering
In geval van annulering dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken. De volgende annuleringskosten worden in rekening gebracht:
Bij annulering 6 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 10% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering 3 maanden voor verhuurdatum is opdrachtgever 20% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering 1 maand voor verhuurdatum is opdrachtgever 30% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering 2 weken voor verhuurdatum is opdrachtgever 40% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering 1 week voor verhuurdatum is opdrachtgever 50% van de totale huursom verschuldigd.
Bij annulering 2 dagen voor verhuurdatum is opdrachtgever 100% van de totale huursom verschuldigd
Bij het te vroeg terugbezorgen van het gehuurde object, moet toch de volledig afgesproken huursom worden voldaan.

Artikel 5: Termijn/Tijdstip verhuur
Afhalen, retourneren, bezorgen en ophalen kan 7 dagen in de week op afspraak. Afspraken tussen de verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken kan beschikken, zullen door de verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van (dreigende)overschrijding zal de verhuurder met de huurder in contact treden om in onderling overleg nieuwe afspraken te maken. Wanneer de verhuurder de gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Artikel 5.1: Verlenging huurtermijn
De huurder kan de huurtermijn na afloop van de huurperiode verlengen, men moet er echter rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is omdat een andere huurder het object wellicht gereserveerd heeft.

Artikel 5.2: Te laat retourneren
Na afloop van de huurperiode brengt de huurder de gehuurde producten op de afgesproken tijd weer retour, wanneer producten te laat geretourneerd worden wordt de daghuur doorberekent aan de huurder.

Artikel 6: Schade huurmateriaal
Onderstaande artikelen zijn van toepassing op schade aan huurmateriaal.

Artikel 6.1: Inspectie door huurder
De huurder is verplicht om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te controleren. Klachten wegens één, of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen direct nadat de gebreken zijn ontdekt aan de verhuurder te worden medegedeeld. Afhankelijk van de vorm van het gebrek zullen er in goed overleg passende maatregelen worden genomen.

Artikel 6.2: Schade tijdens gebruik
De huurder is aansprakelijk voor alle schade en gebreken aan gehuurde producten mochten worden toegebracht. Alle kosten veroorzaakt door diefstal, of vermissing van producten worden door de verhuurder op de huurder verhaald.

Artikel 6.3: Schade na retour
Gehuurde producten dienen compleet, schoon, droog, netjes ingepakt en dezelfde staat als bij het afhalen retour te worden bezorgd bij de verhuurder. Indien er aan het gehuurde object schade is ontstaan, dient u dit ons bij inlevering direct te melden. Mocht er schade ontdekt worden aan huur materiaal, nadat dit is ingeleverd, heeft de verhuurder het recht om deze schade te verhalen op de huurder. De verhuurder dient hierover schriftelijk contact op te nemen met de huurder, indien over de oorzaak en gevolgen van de schade van mening verschilt met de verhuurder dient hij uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk te reageren.

Artikel 7: Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de verhuurder nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel door derden wordt toegebracht aan personeel van de verhuurder, aan personen waarvan de verhuurder zich bedient of aan de verhuurde zaken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin-dit alles ter beoordeling van de verhuurder-heeft de verhuurder het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren,zonder dat de aanspraken van de verhuurder op betaling van de overeengekomen prijs daardoor worden verkort en zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 8: Betaling
De verhuurder behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet. De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of (in het geval van een gedeeltelijke vooruit betaling) het restant daarvan, naar keuze van de verhuurder, contant dan wel uiterlijk binnen 8 dagen na huur datum voldoen. Eventuele kortingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van in gebreke zijn is de huurder rente verschuldigd ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt. De tengevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke,komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente, zulks met een absoluut minimum van €45.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld,is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het door de verhuurder met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. In dien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 10: Ontbinding
De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk,met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan,die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd,op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld: 1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet,niet tijdig of niet behoor lijk nakomt:2.indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aan vraagt, een akkoord aan biedt of anderszins insolvabel blijkt; 3.indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoei lijkt wordt,dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden,die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding,als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs,onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voorzover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig,indien één der partijen zulks stelt.

Laatst bekeken